Öğrencilerin akademik potansiyellerini etkileyen bilişsel değişkenlerin belirlenmesi ve bunlar üzerinden çocuğun akademik başarısını etkileyen planlama, dikkat, eşzamanlılık, ardıllık gibi alanların desteklenmesi önem taşımaktadır.  PASS Bilişse Müdahale Programı ile çocuğun iyi olduğu alanlar zenginleştirilmekte ve desteğe ihtiyacı olduğu alanların da gelişimi sağlanmaktadır. Bu program ile üstün yetenekli, öğrenme güçlüğü ve dikkat problemleri olan çocukların akademik zeminleri güçlendirilmekte ve bu da çocuğun öğrenme sürecinin güçlenmesini sağlamaktadır.

PASS Teorisine göre beyinde öğrenme süreci planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık alanlarının birleşiminden oluşmaktadır. Bu sayılan alanların kendine has farklı özellikleri olmakla birlikte hepsi birbiri ile bağlantılıdır ve birbirlerini etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerin tek tip bir eğitim modeli yerine çok yönlü ve bütün alanları destekleyici bir çalışma modelinin benimsenmesi önem taşımaktadır.

Planlama:

Planlama bölümü çocuğun problemlere çözüm belirlediği bir zihinsel işlem alanıdır. Çocuğun karşılaşmış olduğu problemlerin nasıl çözüleceğine dair strateji geliştirdiği ve problemin çözümüne dair farkındalığa gereksinim duyduğu bir alandır.  Planlama sadece akademik alanda değil aynı zamanda çocuğun sosyal alanında da duygusal süreci hakkında söz sahibi olmaktadır.

Eşzamanlılık:

Eşzamanlılık bölümü, çocuğun eş zamanlı olarak verilmiş uyaranlar arasında neden sonuç ilişkisini kurabilmesi ve birbiriyle ilişkilendirebilmesini sağlayan bir alandır. Sınıf ortamında öğrenme sürecinin sağlanabilmesi için çocuğun en fazla ihtiyaç duyduğu alandır. Sınıfta öğretmenin söylediklerini anlamlandırabilmek ve çıkarımlarda bulunabilmek eşzamanlılık bilişsel alanının en önemli işlevlerinden biridir. Bu alan çocuğun akademik başarısı için anahtar rolü üstlenmektedir.

Dikkat:

Dikkat, çocuğun sınıf ortamında dikkat dağıtıcı uyaranlara rağmen, odaklanması gereken asıl bilgiye dikkatini yönlendirmesini sağlayan bilişsel bir alandır. Öğrenme sürecinin gerçekleşmesi için çocuğun, asıl bilgiye odaklanabilmesi ve bu bilginin üzerinde odağını sürdürebilmesi gerekmektedir.

Ardıllık:

Ardıllık, sözel olarak verilen uyaranların kısa süreli hafızada tutulmasını ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan bilişsel bir alandır. Ardıllık bilişsel işlem alanı iyi olan bir çocuk sınıfta öğretmenin söyledikleri bilgileri hafızasında kolayca tutabilir ve bu bilgileri kullanabilir.

Uygulanan CAS Zeka Testi ile bu bilişsel işlem alanlarında çocuğun seviyesi görülür ve daha sonrasında PASS bilişsel müdahale programı ile çocuğun beynindeki tüm alanların bir düzen içinde çalışması amaçlanır. PASS Teorisi bize CAS Zeka Testi ile çocuğun hem bilişsel seviyesini ölçmemizi hem de daha sonrasında çocuğun öğrenme şekline göre bilişsel bir müdahale programını oluşturmamız konusunda fırsat tanır.

pass uygulaması nedir?